Statut Stowarzyszenia

 

STATUT
BIELSKIEGO TOWARZYSTWA TRZEŹWOŚCI
(tekst jednolity)
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, zwane dalej „Towarzystwem”

lub w skrócie BTT, ma osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony.

Towarzystwo działa w oparciu o n/w Ustawy:

-          Ustawa z dnia 8 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 z 2001r. poz. 855 – tekst jednolity);

-          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., nr.70, poz. 473 – tekst jednolity);

-          Ustawa z 29 lipca 2005r. – O przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2005r. nr 179 poz. 1485 ze zmianami)

-          Ustawa z 29 lipca 2005r. – O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1493)

-          Ustawa z 24 kwietnia 2003r. – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości jest Organizacją Pożytku Publicznego.

 
§ 2
 

Terenem działalności Towarzystwa są kraje UE, a w szczególności Polska i miasto Bielsko-Biała, które jest jego siedzibą. Biuro Towarzystwa znajduje się w Bielsku- Białej przy ul. Inwalidów 6.

 
§ 3
 

Towarzystwo może posługiwać się pieczęcią zawierającą pełną nazwę i adres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.           

 
§ 4
 

Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej ogółu członków. Prowadzi działalność na rzecz osób które promują zdrowy styl życia wolny od wszelkich uzależnień, deklarując wstrzemięźliwość od toksycznych zachowań, a w szczególności:

a)       osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także internetu, telefonii komórkowej, gier hazardowych, seksu i innych uzależnień) oraz ich rodzin,

b)       ofiar przemocy w rodzinie bądź sprawców tej przemocy,

c)       osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d)       osób niepełnosprawnych.

 
Rozdział II
 

Cele i Środki Działania

 
 
§ 5
 

Celem działania Towarzystwa jest upowszechnianie w życiu mieszkańców miasta trzeźwości, jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia i zdrowej pomyślności społeczeństwa. Krzewienie abstynencji a w szczególności wśród młodzieży, oraz rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem innych substancji zmieniających nastrój, ponadto łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania, a mianowicie:

1.       Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień oraz tworzenie warunków do życia i rozwoju w trzeźwości.

2.       Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z własnymi i rodzinnymi problemami wynikającymi ze współuzależnienia.

3.       Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

4.       Pomoc osobom doznającym przemocy, a także sprawującym przemoc.

5.       Ochrona i promocja zdrowia. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia; samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno - etycznych.

6.       Propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia.

7.       Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży.

8.       Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej.

9.       Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i leczenia uzależnień oraz form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób nim dotkniętych, dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością BTT.

10.   Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, turystyczną, rekreacyjną i towarzyską.

11.   Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz niwelowania skutków przemocy w rodzinie, z organizacjami państwowymi, samorządem lokalnym, kościołami i instytucjami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

12.   Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

13.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, poprzez wyodrębnioną komórkę , wyłącznie w rozmiarze potrzebnym na realizację celów statutowych.

 
§ 6
 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.       Prowadzenie systematycznej działalności informacyjno-propagandowej.

2.       Inspirowanie i popieranie działań upowszechniających wśród ludności, a zwłaszcza wśród młodzieży wartościowych postaw życiowych, oraz przedsięwzięć służących tworzeniu warunków do ich kształtowania.

3.       Organizowanie na terenie szkół młodzieżowego ruchu trzeźwości sprzyjającego wychowaniu w abstynencji i aktywnego jej uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa.

4.       Analizowanie i realizowanie przepisów prawa dotyczących wychowania w trzeźwości i rozwiązywanie problemów związanych piciem alkoholu oraz zajmowanie publicznie stanowiska w tym zakresie.

5.       Popieranie rozwoju form samopomocy osób uzależnionych, a w tym grup opartych na programie AA.

6.       Udzielanie pomocy psychologicznej , wsparcia psychicznego rodzinom i osobą uzależnionym od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój.

7.       Udzielanie szeroko rozumianej informacji o formach pomocy osobą uzależnionym poprzez:

·         prowadzenie stałych dyżurów w lokalu Towarzystwa w formie tzw. „pierwszego kontaktu” lub telefonu „zaufania”

·         stwarzanie warunków do prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, turystycznej, rozrywkowej i form integracyjnych pokoleń uwikłanych w uzależnienia.

·         współpracę z organizacjami zajmującymi się rehabilitacją osób   niepełnosprawnych.

8. Zadania wymienione w punktach 1 - 7 BTT realizuje nieodpłatnie.

 
§ 7
 

Zgodnie z art. 4. Ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sfera zadań publicznych realizowanych przez Towarzystwo obejmuje zadania w zakresie:

-          pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin (pkt. 1);

-          działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pkt. 2)

-          ochrony i promocji zdrowia (pkt.6)

-          działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (pkt. 7);

-          promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (pkt. 8);

-          nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (pkt. 14);

-          wypoczynku dzieci i młodzieży (pkt. 15);

-          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (pkt. 17);

-          turystyki i krajoznawstwa (pkt. 19)

-          promocji i organizacji wolontariatu (pkt. 27);

-          przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (pkt. 32);

-          działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 ( pkt. 33)

 

A zatem, przedmiot działalności Towarzystwa w oparciu o PKD 2007 można określić w następujących kodach:

1.       70.21.Z - Stosunki międzyludzkie i komunikacja.

2.       85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej

      niesklasyfikowane.
3.       85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

4.       86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5.       88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6.       93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

7.       94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Podstawowe formy działalności Towarzystwa to:

1.       Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu uzależnień z możliwością korzystania ze specjalistycznych konsultacji, w tym psychologicznej i prawnej,

2.       Organizowanie różnorodnych form terapeutycznych i szkoleniowych połączonych z organizacją czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem programów profilaktyki uzależnień dla tych grup wiekowych,

3.       Organizowanie spotkań, seminariów oraz innych form szkoleniowych dla osób zainteresowanych problematyką wynikającą z zakresu działalności Stowarzyszenia oraz przygotowanie i kolportowanie materiałów informacyjnych z tego zakresu,

4.       Projektowanie i wdrażanie autorskich programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień.

                                    
Rozdział III
 
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
                                                         
 
§ 8
 

1. Osobą będącą członkiem Towarzystwa jest abstynent-osoba pełnoletnia przestrzegająca zasad trzeźwości lub deklarująca wstrzemięźliwość.

2. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne uznające jego cele i pragnące ich realizacji, osoby prawne w charakterze członków wspierających.

3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 
§ 9
 

1.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa.

2.       Godność członka honorowego nadaje zebranie ogólne członków, na wniosek zarządu.

3.       Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, lecz nie opłaca składek.

 

§ 10
 

1.       Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansowa lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji, w drodze uchwały.

2.       Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3.       Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 
 
§ 11
 

1.       Osobę fizyczną i prawną przyjmuje w poczet Towarzystwa Zarząd, po złożeniu pisemnej deklaracji.

2.       Członków będących osobami prawnymi reprezentują ich przedstawiciele.

 
 
§ 12
 
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

- uczestniczyć w zebraniach towarzystwa zgodnie ze statutem.

- zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa

- korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

- korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa w sprawach związanych ze swą działalnością w BTT.

 
 
§ 13
 
Do obowiązków członka Towarzystwa należy:

 - aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa.

 - przestrzeganie postanowień statutu, uchwał zebrania ogólnego, oraz zasad którymi powinien kierować się w życiu codziennym.

 - regularne opłacanie składek.

 - zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i rehabilitacyjnych, z który mi to faktami zapoznał się podczas pracy Stowarzyszenia.

  

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 6 Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) zabrania się:

  1. - udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem BTT w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. - przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. - wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
  4. - zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 14
 

Za naruszanie postanowień Statutu Zarząd może udzielić członkowi upomnienia albo złożyć na zebraniu ogólnym wniosek o wykluczenie.

 
§ 15
 
Utrata członkostwa w BTT następuje w razie:

- dobrowolnej rezygnacji

- skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu

- śmierci członka

- skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienie praw publicznych

- zaprzestanie działalności osoby prawnej 

- w wypadku nie płacenia składek przez 12 miesięcy, po upływie 6 miesięcy zawieszenie w prawach członka

- od uchwały zarządu o skreślenie członka, przysługuje prawo odwołania się do zebrania ogólnego.

 
Rozdział IV
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BTT
 
§ 16
 
Władze Towarzystwa to :
 - Walne i zwyczajne zebranie członków
 - Zarząd Towarzystwa
 - Komisja Rewizyjna
 
§ 17
 
Zebranie członków Towarzystwa jest najwyższą władzą BTT.
 
§ 18
 

Zebranie członków Towarzystwa może być walne, zwyczajne i nadzwyczajne.

 
§ 19
 

Zwyczajne zebranie członków zwołuje Zarząd. Walne Zebranie musi odbyć się w I kwartale każdego roku.

 
§ 20
 
Do Walnego Zebrania członków należy:

-uchwalenie planu pracy i działalności BTT

-przyjęcie sprawozdania zarządu i udzielenie absolutorium

-wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej

-podejmowanie uchwał

-podejmowanie uchwały nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

 
§ 21
 
W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym biorą udział:

- z głosem decydującym członkowie BTT

- z głosem doradczym sympatycy, przedstawiciele grup samopomocowych oraz rzecznicy grup AA.

 
§ 22
 
O terminie i miejscu i porządku zebrania powiadamia Zarząd :

 - co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania

 - w przypadku nie przybycia ½ członków w wyznaczonym terminie wyznacza się nowy termin w tym samym dniu po upływie 30 minut.

 - uchwały jakie zapadną w drugim terminie mają moc obowiązującą.

  
§ 23
 

1. Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty pisemnego żądanie grupy 5 członków lub złożenia wniosku członka zarządu.

2.       Zebranie nadzwyczajne BTT obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 

 
§ 24
 

Wybór członków Zarządu i komisji rewizyjnej odbywa się w obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

 
§ 25
 

Głosowania są jawne, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 
§ 26
 
1. Zarząd Towarzystwa kieruje działalnością BTT między zebraniami.

2. Podstawą działalności Zarządu jest statut, w sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Walne Zebranie.

 
§ 27
 

Kadencja Zarządu trwa 4 lata , a jego wybór odbywa się w glosowaniu jawnym.

 -   Prezesa, zastępcę, skarbnika i sekretarza, wybierają spośród siebie członkowie zarządu.

 - Zarząd może dokonać zmian w swoim składzie w wypadku losowym, lub uzasadnionym ustąpieniu prezesa, czy innego członka zarządu.

 - uzupełnienia w składzie zarządu w ilości nie przekraczającej 1/3 stanu osobowego może dokonać Zarząd w pełnym składzie


§ 28
 
Do obowiązków Zarządu Towarzystwa w szczególności należy:

1.       Przygotowywanie programów i projektów uchwał na zebranie członków

2.       Realizacja podjętych uchwał
3.       Określanie potrzeb finansowych
4.       Reprezentowanie BTT na zewnątrz
5.       Zbieranie składek członkowskich
6.       Zwoływanie zebrań

7.       Złożenia na każdym zebraniu członków sprawozdania ze stanu finansów

8.       Zawieranie umów w imieniu Towarzystwa, realizowanie i wywiązywanie się z nałożonych przez nie zobowiązań

 
§ 29
 

Zarząd składa się 6 osób: Prezesa, zastępcy, skarbnika, sekretarza i 2 członków.

 
§ 30
 

Posiedzenia zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jego zastępcę co najmniej raz na kwartał.

 
§ 31
 

Do stałego reprezentowania Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości upoważnieni są: Prezes Zarządu i Skarbnik lub Prezes i jedna z pozostałych osób składu Zarządu.

Zarząd może upoważniać członków lub powoływać komisje do określonych zadań, w tym do reprezentowania Towarzystwa.

 
§ 32
 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym zarządu Towarzystwa i składa się z trzech osób. Członkowie Komisji wybierani są przez Walne Zebranie Członków.

Kadencja Komisji trwa 4 lata.
 
§ 33
 
 
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 
 
§ 34
 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

-          nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

-          nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-          mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

-          wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia obowiązków Członka Komisji Rewizyjnej, zwołuje się niezwłocznie Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia i dokonuje wyboru uzupełniającego.

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Stowarzyszenia ,co najmniej dwa razy w roku obrachunkowym.
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  3. zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
  4. uczestniczenie Przewodniczącego Komisji lub osoby upoważnionej w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.
 
Rozdział V
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA
 
§ 35
 

Majątek towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 
§ 36
 
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1.       Wpływy ze składek członkowskich
2.       Wpływy z działalności statutowej

3.       Dotacje, darowizny i dobrowolne wpłaty członków, sympatyków i adresatów.

 
§ 37
 

Do ważności oświadczeń majątkowych Towarzystwa, oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są dwa podpisy: prezesa i skarbnika lub upoważnionych przez nich innych członków zarządu.

 
§ 38
 
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
  
 
Rozdział VI
 
 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
 
 
§ 39
 

Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa dotycząca zmian w statucie oraz rozwiązania Towarzystwa są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.

§ 40
 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, zebranie członków i zarząd powołują Komisję likwidacyjną, która określi cele na które winien być przeznaczony majątek Towarzystwa oraz dokona procesu likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opinie o Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron