Zarząd BTT:

 
 
Anna Pietruczuk                      - Prezes                          

Bogumiła Pamuła Łopadczak    - Vice Prezes

Teresa Bartosiewicz                         - Sekretarz

Małgorzata Tlałka                           - Skarbnik

Tadeusz Sowiński                           - Członek Zarządu

Mirosław Bogdan                          - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Aleksander Konopka                    - Przewodniczący

Andrzej Rozburski                       - Członek komisji

Patrycja Kaps                          - Członek komisji

 

Regulamin Zarządu

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 1
WZ Członków BTT z dnia 20.06.2010r.
 
 
Regulamin Zarządu Stowarzyszenia
BIELSKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI
 
§ 1.
 

1.        Zarząd Stowarzyszenia Bielskie Towarzystwo Trzeźwości zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia BTT i działa na podstawie: ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Statutu Stowarzyszenia BTT, Uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.

2.        Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

 
 
§ 2.
 

1.      Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, kieruje całokształtem działalności BTT w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.      Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków.

 
 
§ 3.
 

Skład Zarządu określa § 29 Statutu BTT, a tryb jego powoływania i odwoływania określony jest w § 24, 25 i 27 Statutu.

 
 
§ 4.
 

1.      Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

1.      Przygotowywanie programów i projektów uchwał na zebranie członków

2.      Realizacja podjętych uchwał

3.      Określanie potrzeb finansowych

4.      Reprezentowanie BTT na zewnątrz

5.      Zbieranie składek członkowskich

6.      Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową poprzez zgłaszanie wniosków do konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta Bielsko-Biała i inne Instytucje finansujące działalność określoną w Statucie Stowarzyszenia

7.      Zwoływanie zebrań w terminie 14 dni ( widoczna informacja wraz z podaniem ewentualnego drugiego terminu zebrania)

8.      Złożenia na każdym zebraniu członków sprawozdania ze stanu finansów

9.      Zawieranie umów w imieniu Towarzystwa, realizowanie i wywiązywanie się z nałożonych przez nie zobowiązań

10. Składanie Członkom Stowarzyszenia BTT okresowych informacji nt wywiązywania się z zawartych Umów dotyczących realizacji zadań statutowych

11. Udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli

12. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

13. Przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo – ekonomicznego oraz programu działalności Stowarzyszenia.

 
§ 5.
 

1.      Prace Zarządu organizuje i pracom tym przewodniczy Prezes Zarządu.

2.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3.      W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :

   a) członkowie Komisji Rewizyjnej,

b) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia - zaproszeni przez Zarząd,
c) przedstawiciele członków wspierających - zaproszeni przez Zarząd,
     d) inni goście zaproszeni przez Zarząd,

4.      Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu.

 
 
§ 6.
 

1.      O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu wykorzystując standardowe sposoby komunikowania się (np. telefon, e-mail, komunikat pisany), w terminie do 7 przed posiedzeniem.

2.      Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania ustalonego terminu powiadomienia.

3.      Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie.

 
 
§ 7.
 

1.      Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.

2.      Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz w razie potrzeby protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

3.      W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.

 
 
§ 8.
 

1.      Zarząd głosuje jawnie.

2.      Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.

 
 
§ 9.
 

1.      Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

2.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

3.      W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

4.      Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.

 
 
§ 10.
 

1.      Uchwała Zarządu powinna zawierać w szczególności :

     a) numer kolejny i rok

b)     tytuł uchwały,

c)     podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

d)     określenie zadań i w miarę potrzeby środków i osób odpowiedzialnych za realizację,

e)     termin wejścia w życie uchwały.

2.      Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz Sekretarz BTT.

§ 11.
 

1.          Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i wybrany protokolant.

2.          Protokół zawiera w szczególności :

       a) datę posiedzenia,

       b) porządek posiedzenia,

       c) krótki opis przebiegu dyskusji,

       d) wyniki głosowań,

       e) numery i tytuły podjętych uchwał,

       f) zdania odrębne do podjętych uchwał,

       g) złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.

3.          Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

4.          Rejestr uchwał i protokołów prowadzi Sekretarz Stowarzyszenia BTT.

 
 
§ 12.
 

1.      Zarząd może ustalić, w trybie uchwały, zakres obowiązków dla poszczególnych Członków Zarządu.

2.      Do stałego reprezentowania Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości upoważnieni są: Prezes Zarządu i Skarbnik lub Prezes i jedna z pozostałych osób składu Zarządu.

3.       Zarząd może upoważniać członków lub powoływać komisje do określonych zadań, w tym do reprezentowania Towarzystwa.

 
 
§ 13.
 

1.      Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2.      Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 3 Członków Zarządu.

3.      Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia BTT.

 
 
§ 14.
 

Regulamin Zarządu został uchwalony w dniu 20 czerwca 2010r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

--


Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron