Beskid News  NR 6 / sierpień-wrzesień 2011

BIELSKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI TRZEŹWO PATRZEĆ NA ŚWIAT
Polskie społeczeństwo – niestety –kocha stereotypy: Cygan musi być złodziejem,wytatuowany to z całą pewnością kryminalista, a alkoholik – a raczej pijak – to człowiek z marginesu. Przezte pokutujące w naszej świadomości wyobrażenia organizacje takie, jakBielskie Towarzystwo Trzeźwości oraz osoby z nim współpracujące, napotykają na nie lada trudności, związanezarówno z pozyskiwaniem środków nadziałalność, jak i te wynikające z brakuzrozumienia i akceptacji.O celach i wieloaspektowości działań Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości opowiadają Iwona Kubiczek, Prezes BTT, oraz Aleksander Konopka, CzłonekZarządu.
KILKA SŁÓW O S TOWARZYSZENIU
W lipcu 1992 roku grupa osób, którym udało się „wyjść” z uzależnienia alkoholowego, powodowana chęcią stworzenia miejsca spotkań dla tych, których celem stało się utrzymanie trzeźwości, powołała do życia Bielskie Centrum Trzeźwości. Początkowo siedzibą Centrum był lokal przy ul. Kołłątaja,
później miasto ofiarowało nowy obiekt przy ul. Inwalidów 6, który jednak wymagał remontu. Przy wsparciu miasta własnymi siłami przeprowadzili go członkowie Centrum. Zmianom lokalowym towarzyszyły inne – zmieniono nazwę stowarzyszenia na Bielskie Towarzystwo Trzeźwości. W roku 2010
Stowarzyszenie obchodziło 18 rocznicę działalności. Pełnoletniość uczczonouroczystą Mszą Świętą oraz wspaniałązabawą taneczną dla członków, przyjaciółi sympatyków BTT.
CELE
Główne cele to krzewienie abstynencji,w szczególności wśród młodzieży,rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem innych
środków zmieniających nastrój, łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania oraz profilaktyka i szeroko pojęta pomoc uzależnionym w dalszej terapii.
Od 2010 roku wdrażany jest program,który pozwala na dotarcie do większejczęści społeczeństwa. Utworzono stronę internetową, konta na portalach społecznościowych,rozpoczęto organizowanieimprez promocyjno-edukacyjnych.
Dzięki tym działaniom coraz większa liczba osób posiada dostęp do informacji na temat przeciwdziałania problemowi uzależnień, ma możliwość uzyskania
wsparcia lub po prostu znajduje sposób na miłe spędzenie czasu w enklawie życzliwości i bezpieczeństwa. Towarzystwo kładzie duży nacisk na profilaktykę
poprzez uświadamianie, głównie dzieciom i młodzieży, jakie skutki niosą ze sobą wszelkiego rodzaju uzależnienia.
DZIAŁALNOŚĆ
Towarzystwo wspiera nie tylko osoby z problemami alkoholowymi, lecz także te wychodzące z innych uzależnień, takich jak narkomania czy hazard. Przez
siedem dni w tygodniu osobom potrzebującym wsparcia udzielają terapeuci, psycholog, prawnik i członkowie Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu oraz
gospodarze Klubu przeszli szkolenie z zakresu „pierwszego kontaktu bezpośredniego i telefonicznego” – innymi słowy udzielają „pierwszej pomocy” osobom,
które dzwonią lub przychodzą do Klubu pierwszy raz. Pomieszczenia BTT są udostępniane przez cały tydzień grupom Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Al.-Anon (osobom współuzaleznionym), DDA/DDD – Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dysfunkcji. Wysokiej klasy terapeuci prowadzą grupy komunikacji małżeńskiej, młodzieżową, konsultacje indywidualne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i DDA. W ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu funkcjonują sekcja tenisa stołowego, szachistów oraz kurs języka angielskiego i komputerowy. Przeprowadzane są liczne spotkania mające na celu realizację głównych celów statutowych Towarzystwa (Walne Zebrania Członków i Zebrania Zarządu)
oraz imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Matki i Dziecka lub Bal Sylwestrowy, propagujące integrację oraz zabawę bez alkoholu i środków zmieniających świadomość. Organizowane są także wyjazdy, np. na Ogólnopolskie Dni Trzeźwości (Licheń, Częstochowa) czy coroczny obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w Pogorzelicy. Obecnie przygotowywany jest happening pod nazwą Pierwszy Bielski Dzień Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. „Bądź jak ptak – wolny od nałogów.” Impreza ta odbędzie się 27 sierpnia i jest adresowana do wszystkich tych, którzy chcą posłuchać, porozmawiać i miło spędzić czas. Przede wszystkim jednak Towarzystwo pragnie zwrócić się do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie tylko dotkniętych uzależnieniem, lecz także niepełnosprawnych czy ubogich. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane na terenie naszego miasta, które wpisuje się w ogólnopolską kampanię profilaktyczną Postaw na rodzinę.
MISJA BTT
Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się wpłynąć na zmianę świadomości społeczeństwa. Konieczne jest uzmysłowienie, że osoba uzależniona
to niekoniecznie ktoś z marginesu, ale ktoś, kto bez względu na status społeczny boryka się z ogromnym problemem, ponieważ uzależnienie jest
chorobą. – Żywimy głęboką nadzieję, że nasze działania wpłyną na zwiększenie wiedzy o uzależnieniach, zmianę nastawienia oraz spowodują, że ludzie staną się bardziej otwarci na osoby uzależnione, współuzależnione i zagrożone wykluczeniem społecznym. Mamy jednak świadomość, że nie przekonamy
wszystkich – mówi Iwona Kubiczek.
ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości jest Organizacją Pożytku Publicznego utrzymującą się głównie ze składek członkowskich, wolnych datków i funduszy
pochodzących od sponsorów. Nieocenionego wsparcia udziela Urząd Miasta Bielsko-Biała, poprzez dotacje na utrzymanie obiektu, wynagrodzenia
terapeutów i gospodarzy, organizację obozu i prowadzenie takich przedsięwzięć jak tegoroczny happening. Wsparcie płynie także od Biskupa Diecezji
Bielsko-Żywieckiej. Szczególnie ważna jest dla Stowarzyszenia pomoc prywatnych darczyńców – są to często osoby uzależnione, pragnące zachować anonimowość. Jest to kolejny wynik ludzkiej mentalności, która uznaje za rzecz wstydliwą wspieranie takich organizacji, jak BTT. To spowodowało, że zastanawiano się nawet nad zmianą nazwy Towarzystwa na taką, która podkreśliłaby wieloaspektowość jego działań i nie kojarzyła się jednoznacznie z alkoholizmem. Pani Prezes podkreśla, że osobiście cieszy się, iż nazwa nie uległa zmianie. Sądzi bowiem, że o wszelkich problemach należy mówić wprost. Tak również będzie 27 sierpnia na bielskiej starówce podczas Pierwszego Bielskiego Dnia Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej „Bądź jak ptak – wolny od nałogów.” Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa (33 8228240) oraz pod nr telefonu 692024469.
a. Cyb ulska , M. Węgrzyn 

media-o-nas/beskid-news-/
 


Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron